Oprogramowanie

Plaxis LE

PLAXIS 2D LE i PLAXIS 3D LE są zaawansowanymi aplikacjami do modelowania i analizy geoinżynieryjnej, które skupiają się na równowadze granicznej oraz analizie filtracji wód gruntowych metodą elementów skończonych.
Plaxis Monopile Designer

Czym jest oprogramowanie PLAXIS LE?

Analiza równowagi granicznej

Oprogramowanie PLAXIS LE umożliwia analizę stateczności zboczy w stanie równowagi granicznej. Pozwala na modelowanie różnych rodzajów gruntów, geometrii zbocza oraz obciążeń, takich jak siły grawitacyjne, obciążenie przez wodę lub inne czynniki zewnętrzne.

Na podstawie tych informacji program oblicza współczynnik bezpieczeństwa, który pozwala ocenić stabilność zbocza i potencjalne ryzyko osunięcia.

Analiza filtracji wód gruntowych

Oprogramowanie PLAXIS LE pozwala także na analizę filtracji/przesiąkania wód gruntowych. Możesz z jego pomocą modelować różne warunki hydrogeologiczne, takie jak warstwy wodonośne, przepuszczalność gruntu i gradient hydrauliczny.

Na podstawie tych danych program oblicza przepływ wód gruntowych, identyfikuje strefy nasycenia i prognozuje zmiany poziomu wód gruntowych w czasie.

Poznaj najważniejsze funkcjonalności oprogramowania PLAXIS LE

Metody równowagi granicznej
PLAXIS LE oferuje kilka metod równowagi granicznej do analizy stateczności zboczy, takie jak: Bishop, Janbu, Spencer, Morgenstern-Price, GLE i Sarma. Metody te pozwalają obliczyć współczynnik bezpieczeństwa przed utratą stateczności zbocza, biorąc pod uwagę warunki równowagi wzdłuż potencjalnych powierzchni poślizgu. Wybierz najbardziej odpowiednią metodę w oparciu o specyfikę Twojego zbocza i wymagania projektowe.
PLAXIS Designer
Twórz modele koncepcyjne 3D na potrzeby analiz geotechnicznych (analiza stateczności zboczy, wody gruntowe, konsolidacja, naprężenie/odkształcenie).
Projektowanie zgodnie ze standardami
PLAXIS LE umożliwia projektowanie konstrukcji geotechnicznych zgodnie z normami i przepisami branżowymi, takimi jak Eurokod 7 czy też norma BS 8006. Włączając te normy do swoich analiz, możesz mieć pewność, że Twoje projekty spełniają wymagane współczynniki bezpieczeństwa i kryteria wydajności. Oprogramowanie zapewnia niezbędne metody obliczeniowe, parametry i wytyczne.
Analiza stateczności zbocza
Wykorzystaj zaawansowane możliwości analizy stateczności zboczy zarówno w środowisku 2D, jak i 3D. PLAXIS LE oferuje kompleksowy zestaw metod wyszukiwania i ponad 15 metod analitycznych do oceny stateczności gruntu i zboczy skalnych.
Analiza wód gruntowych i konsolidacji

PLAXIS LE integruje analizę przepływu wód gruntowych i konsolidacji, umożliwiając rozważenie wpływu wody na zachowanie konstrukcji geotechnicznych. Ma to kluczowe znaczenie w przypadku projektów obejmujących nasypy, tamy, zbiorniki, w których przepływ wód gruntowych, ciśnienie wody w porach i osiadanie konsolidacyjne odgrywają znaczącą rolę.

Symulując te oddziaływania, PLAXIS LE zapewnia dokładniejszą ocenę stateczności, osiadania i ogólnej wydajności.

Dlaczego PLAXIS LE?

Wszechstronność metod analizy

Rozszerzone możliwości modelowania

Wizualizacja i raportowanie