Specyfikacja oprogramowania Plaxis 3D

PLAXIS 3D to zaawansowane oprogramowanie inżynierskie stosowane w geotechnice i geomechanice do analizy numerycznej zachowań gruntu i fundamentów. Pozwala inżynierom modelować różnorodne złożone warunki gruntowe oraz oceniać wpływ obciążeń, wód gruntowych i zmian geologicznych na konstrukcje podziemne i naziemne. Dzięki swoim zaawansowanym funkcjom, PLAXIS 3D umożliwia precyzyjne symulacje zachowań geotechnicznych, co pozwala projektantom i inżynierom na optymalizację projektów oraz minimalizację ryzyka w budownictwie.

Co zawiera oprogramowanie Plaxis 3D

Przyłącz się do grona profesjonalistów, którzy polegają na PLAXIS 3D, i odkryj nowe możliwości w projektowaniu i analizie geotechnicznej. To oprogramowanie nie tylko podniesie jakość Twoich projektów, ale także przyspieszy procesy projektowe, pozwalając Ci skupić się na najważniejszych aspektach Twojej pracy.
Właściwości projektu i modelu
PLAXIS 3D
PLAXIS 3D Advanced
PLAXIS 3D Ultimate
Dostępne bez SELECT
Wybór jednostek imperialnych i SI dla długości i siły
Tworzenie geometrii
PLAXIS 3D
PLAXIS 3D Advanced
PLAXIS 3D Ultimate
Dostępne bez SELECT
Tworzenie narzędzi do otworów wiertniczych
Narzędzia do selekcji, przesuwania, obracania i tablicowania
Tworzenie narzędzi punktu, linii, krzywej nurbs i powierzchni
Modelowanie Polycurve
Przecinanie, łączenie, wyciąganie, obracanie wokół osi, zarządzanie polycurve i nakładanie powierzchni
Tworzenie narzędzi do obciążania punktowego, liniowego i powierzchniowego
Tworzenie narzędzi do wyznaczania przemieszczeń punktowych, liniowych i powierzchniowych
Tworzenie osadzonych belek, płyt, geosiatkek, kotew i nieciągłości
Tworzenie narzędzi do skurczu powierzchni
Tworzenie narzędzi do warunków brzegowych dla studni, drenażu liniowego, odpływu powierzchniowego i powierzchniowego przepływu wód gruntowych
Tworzenie narzędzia dodatkowej masy
Tworzenie narzędzi do przesuwania punktu i obciążenia liniowego
Projektowanie tuneli
Definicja zbrojenia (kotwy skalne i łuki parasolowe) w projektancie tunelu
Definicja dźwigara/belki w projektancie tunelu
Narzędzie do dzielenia tuneli
Definicja sekwencji wykopów w projektancie tunelu
Automatyczne generowanie etapowych faz budowy tuneli
Modele materiałowe gruntu
PLAXIS 3D
PLAXIS 3D Advanced
PLAXIS 3D Ultimate
Dostępne bez SELECT
Liniowy
Mohr-Coulomb
Hardening soil small strain stiffness
Zmodyfikowany cam-clay
Jointed rock model
NGI-ADP
Hoek-Brown, z przewodnikiem po parametrach
Soft soil
Soft soil creep
Sekiguchi Ohta (lepki)
Sekiguchi Ohta (nielepki)
UDCAM-S i narzędzie do akumulacji cyklicznej
Beton
Modele gruntu zdefiniowane przez użytkownika
SHANSEP Mohr-Coulomb
SHANSEP NGI-ADP
Overconsolidated clay
Pełzanie-SCLAY1S
Masonry
Lepko-elastyczny idealnie plastyczny
Model gruntu ze wzmocnieniem
Model hipoplastyczny z międzyziarnistym odkształceniem
Izotropowa skała łączona z kryterium zniszczenia Mohra-Coulomba
Hoek-Brown z osłabieniem (zmniejszenie wytrzymałości)
Pełzanie skał N2PC-MCT (pełzanie podwójnej mocy oparte na Nortonie z MC i powierzchnią zniszczenia cut-off)
NorSand
Płyn
Barcelona Basic
UBC3D-PLM (liquefaction- upłynnienie gruntu)
Modele drenażu dla gruntu
PLAXIS 3D
PLAXIS 3D Advanced
PLAXIS 3D Ultimate
Dostępne bez SELECT
Drained (z przepływem)
Undrained A (bez przepływu typ A)
Nieodpływowy B (bez przepływu typ B)
Nieodpływany C (bez przepływu typ C)
Nieporowaty
Rodzaje materiałów elementów konstrukcyjnych
PLAXIS 3D
PLAXIS 3D Advanced
PLAXIS 3D Ultimate
Dostępne bez SELECT
Elastyczne i elastyczno-plastyczne płyty
Mohr-Coulomb dla nieciągłości
Geosiatki elastyczne, elastoplastyczne, elastoplastyczne (N-Epsilon) i lepkosprężyste
Elastyczna i elastoplastyczna belka
Elastyczna i elastoplastyczna osadzona belka
Elastyczne, elastoplastyczne i elastoplastyczne kotwy o wytrzymałości resztkowej zakotwione oraz typ od węzła do węzła
Dynamika i przepływ wód podziemnych
PLAXIS 3D
PLAXIS 3D Advanced
PLAXIS 3D Ultimate
Dostępne bez SELECT
Właściwości wód podziemnych, w tym systemy klasyfikacji gruntu (Hypres, USDA itp.) oraz predefiniowane zestawy danych
Tłumienie Rayleigha dla gruntu i elementów konstrukcyjnych
Typy obliczeń początkowych
PLAXIS 3D
PLAXIS 3D Advanced
PLAXIS 3D Ultimate
Dostępne bez SELECT
Procedura K0
Obciążenie grawitacyjne
Naprężenie polowe
Tylko przepływ
Typy obliczeń ciśnienia porowego
PLAXIS 3D
PLAXIS 3D Advanced
PLAXIS 3D Ultimate
Dostępne bez SELECT
Poziom freatyczny
Użycie ciśnienia porowego z poprzedniego etapu
Przepływ ustalony wód gruntowych (steady state)
Przepływ nieustalony (transient) wód gruntowych
Typy obliczeń deformacji
PLAXIS 3D
PLAXIS 3D Advanced
PLAXIS 3D Ultimate
Dostępne bez SELECT
Analiza deformacji w zakresie plastycznym
Analiza stateczności
Analiza konsolidacji
Analiza dynamiczna
Analiza dynamiczna wraz z konsolidacją
W pełni sprzężone odkształcenie przepływu (Fully Coupled)
Różne funkcje, narzędzia i współdziałanie
PLAXIS 3D
PLAXIS 3D Advanced
PLAXIS 3D Ultimate
Dostępne bez SELECT
Tworzenie naprężeń pola
Etapowa budowa i automatyczna regeneracja etapów budowy
Obliczenia wielordzeniowe i równoległe
Analiza pseudostatyczna
Generowanie stratygrafii z importowanych dzienników CPT logs
Narzędzie do optymalizacji SoilTest i parametrów
Wsparcie dla ssania dla SoilTest
Menedżer obliczeń
Import CAD (w tym IFC, chmury punktów, powierzchnie parametryczne, triangulowane, odwiert górny i dolny) i eksport
Wejście wiersza poleceń (wejście, wyjście i SoilTest)
Autouzupełnianie wiersza poleceń (wejście, wyjście i SoilTest)
Uruchamianie poleceń (wejście, wyjście i SoilTest)
Biblioteka makr i działające makra (wejście, wyjście i SoilTest)
Zdalne skrypty dla wejścia, wyjścia i soiltest
Różne funkcje, narzędzia i współdziałanie
PLAXIS 3D
PLAXIS 3D Advanced
PLAXIS 3D Ultimate
Dostępne bez SELECT
Odniesienie do skryptów
Integracja ProjectWise®, ładowanie i zapisywanie na serwerze ProjectWise®
Usługi Bentley Cloud Services: portal osobisty i projektowy, stowarzyszenie projektowe
Interakcja struktury gruntu z pakietami strukturalnymi poprzez super element
Import z i eksport do ISM
Narzędzie sprzęgające 3D PLAXIS dla STAAD.Pro®
Funkcje zależne od czasu
PLAXIS 3D
PLAXIS 3D Advanced
PLAXIS 3D Ultimate
Dostępne bez SELECT
Zależne od czasu elementy przepływu wód gruntowych dla poziomów wody, warunków brzegowych przepływu wód gruntowych
Definicja funkcji przepływu wód podziemnych w celu określenia zależnych od czasu zmian poziomu
Dynamiczne składowe w kierunku x i y dla obciążeń lub przemieszczeń punktowych i liniowych
Definicja dynamicznych mnożników do tworzenia sygnałów drgań / trzęsień ziemi
Narzędzia do skalowania, Fourier, widma odpowiedzi, wykresy intensywności i modyfikacje danych wejściowych sygnałów trzęsień ziemi
Definicja funkcji ruchu w celu określenia zależnych od czasu zmian prędkości
Dynamiczne warunki brzegowe
PLAXIS 3D
PLAXIS 3D Advanced
PLAXIS 3D Ultimate
Dostępne bez SELECT
Lepki viscous
Compliant base oraz warunek brzegowy free-field
Stabilność wszystkich węzłów
Wyniki i postprocesor
PLAXIS 3D
PLAXIS 3D Advanced
PLAXIS 3D Ultimate
Dostępne bez SELECT
Różne sposoby wyświetlania sił, przemieszczeń, naprężeń i odkształceń na wykresach konturowych, wektorowych i izopowierzchniowych
Tabele wyników z opcjami kopiowania, sortowania i filtrowania
Menedżer krzywych do wykreślania wykresów różnych wyników w wybranych fazach obliczeń
Krzywe przemieszczenia obciążenia
Narzędzia i krzywe przekroju poprzecznego
Automatyczne i ręczne wyciąganie linii środkowej dla wykresów sił konstrukcyjnych pali objętościowych
Widok sił wynikowych
Adnotacje dla wykresów
Animacje
Generator raportów
Drukowanie i zapisywanie wykresów i krzywych
Wykresy i krzywe przyspieszeń, prędkości i obwiedni sił konstrukcyjnych dla obliczeń dynamicznych
Wykresy krzywych przyspieszenia pseudospektralnego, przemieszczeń względnych i przełączania między dziedziną czasu i częstotliwości
Wykresy i krzywe ciśnienia porowego dla obliczeń poziomu freatycznego
Wykresy i krzywe ciśnienia porowego, saturacji, ssania i przepływu Darcy’ego dla obliczeń przepływu wód gruntowych w stanie ustalonym
Eksport wyników do paraview
Wykresy i krzywe ciśnienia porowego, saturacji, ssania i przepływu Darcy’ego dla obliczeń przejściowego przepływu wód gruntowych (transient groundwater flow) lub w pełni sprzężonego odkształcenia przepływu (fully coupled flow deformation)